Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

Съдържание

1. Въведение в бази от данни (виж тук)
Методически задачи за урока:

 • изграждане на представа за предимствата на обработка на информация чрез бази от данни
 • формиране на първоначални знания за същността на базите от данни и СУБД

2. Релационни бази от данни (виж тук)
Методическа задача за урока:

 • запознаване с релационния модел на организация на данни в база от данни

3. Етапи в разработката на бази от данни (виж тук)
Методически задачи за урока:

 • запознаване с етапите в разработката на бази от данни и ролите на всеки един участник в този процес
 • изграждане на представа за основните типове данни, използвани в бази от данни
 • разчитане на примерна структура на задание за бази от данни

4. Създаване на таблици в СУБД (виж тук)
Методически задачи за урока:

 • първоначално запознаване с начина на организация на обектите в СУБД
 • създаване на таблици в режим на проектиране в СУБД
 • запознаване с възможността за задаване на стойности за полета от таблица от предварително въведен списък или друга таблица
 • създаване на връзки между таблиците в СУБД

5. Въвеждане на данни в СУБД
Методически задачи за урока:

 • запознаване с начина на въвеждане на данни в база от данни в табличен режим в СУБД
 • формиране на начални знания и умения за създаване на форма за въвеждане на данни в СУБД

6. Маски и помощни заявки при въвеждане на данни в СУБД
Методически задачи за урока:

 • запознаване с възможността за определяне на маски при въвеждането на данни в СУБД
 • запознаване с възможността за създаване на помощна заявка, използваща данни от няколко таблици, в СУБД
 • затвърждаване на знанията и уменията за създаване на форма за въвеждане на данни

7. Заявки за изчисления в СУБД
Методическа задача за урока:

 • разширяване на знанията и уменията за работа със заявки в СУБД

8. Отчети в СУБД
Методически задачи за урока:

 • запознаване с възможността за създаване на отчети в СУБД
 • формиране на знания и умения за създаване на прегледни документи за печат

9. Отчети с групиране по поле
Методическа задача за урока:

 • разширяване на знанията и уменията за създаване на отчети в СУБД

10. Команден панел в СУБД
Методическа задача за урока:

 • запознаване с възможността за създаване на потребителски интерфейс за работа с бази от данни в СУБД

11. Упражнение
Методическа задача за урока:

 • проверка на знанията и уменията за генериране на заявки, отчети и създаване на част от потребителски интерфейс за работа с бази от данни в СУБД

12. Принципи в проектирането на таблици в бази от данни
Методически задачи за урока:

 • запознаване с основни принципи в проектирането на бази от данни
 • затвърждаване на знанията и уменията за проектиране на таблици в бази от данни

13. Начини за въвеждане на данни в СУБД
Методически задачи за урока:

 • затвърждаване на знанията и уменията за създаване на таблици в СУБД
 • затвърждаване на знанията и уменията за създаване на формуляри за въвеждане на данни в СУБД

14. Формуляри и заявки при въвеждане на данни в СУБД
Методически задачи за урока:

 • запознаване с възможността за автоматично въвеждане на стойности по подразбиране за поле от таблица в СУБД
 • затвърждаване и разширяване на знанията и уменията за въвеждане на данни в полета на таблица от друга таблица
 • затвърждаване на знанията и уменията за създаване на формуляри за въвеждане на данни в СУБД

15. Заявки за актуализация в СУБД
Методическа задача за урока:

 • запознаване с възможността за актуализиране на данни в база от данни в СУБД чрез заявка за актуализация

16. Подформуляри и генериране на отчети в СУБД
Методически задачи за урока:

 • затвърждаване на знанията и уменията за създаване и използване на подформуляри в СУБД
 • затвърждаване на знанията и уменията за създаване на отчети в СУБД

17. Приложение за работа с данни чрез СУБД
Методическа задача за урока:

 • затвърждаване и разширяване на знанията и уменията за създаване на потребителски интерфейс за работа с бази от данни в СУБД

18. Задание: Автомобили под наем
Методическа задача за урока:

 • проверка на знанията и уменията за проектиране и въвеждане на данни в база от данни чрез СУБД

19. Задание: Игрална зала
Методическа задача за урока:

 • проверка на знанията и уменията за създаване на завършена система за управление на база от данни чрез СУБД

20. Задание: Библиотека
Методическа задача за урока:

 • проверка на знанията и уменията за създаване на завършена система за управление на база от данни чрез СУБД

21. Задание: Извънкласни дейности
Методически задачи за урока:

 • запознаване с възможността за импортиране на данни в база от данни от електронна таблица
 • проверка на знанията и уменията за създаване на завършена система за управление на база от данни чрез СУБД

22. Авторско право
Методическа задача за урока:

 • запознаване с основните положения от Закона за авторското право и сродните му права по отношение използването на компютърни програми и произведения в електронен вид

23. Уеб базирани регистри с бази от данни
Методическа задача за урока:

 • запознаване с регистрите на МОНМ, които предоставят информация за средното образование

24. Киберпрестъпления и безопасност в Интернет
Методически задачи за урока:

 • запознаване с основните начини за посегателство върху личността чрез Интернет
 • запознаване с действията, които трябва да се предприемат при опит за посегателство върху личността чрез Интернет

25. Превод на видеоклип със субтитри
Методически задачи за урока:

 • запознаване с възможността за сваляне на видеоклипове от YouTube
 • запознаване с технологията за създаване на субтитри във външен файл към видеоклип чрез използване на специализирана програма

26. Проекти
Методически задачи за урока:

 • опресняване на знанията и уменията за търсене на информация в Интернет
 • затвърждаване на знанията и уменията за сваляне на видеоклипове от YouTube
 • затвърждаване на знанията и уменията за създаване на субтитри във външен файл към видеоклип

Назад към съдържанието | Назад към главното меню