Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

8 учебен час

Разпределение

Урок 8
В началото на часа учителят коментира значението на отчетите в една база от данни, като акцентира, че това печатната форма за предоставяне на информацията към краен клиент.
2 задача

Учителят демонстрира изпълнението на задачата по стъпково, като коментира съответните избори в прозорците.
3 задача
Учителят обяснява предназначението на всяка една от секциите на отчета, като посочва мястото, където те са представени в режима на дизайн. При редактирането на полетата прави аналогия с режима на дизайн при формите и промяната на имената на български език на етикетите.
4 задача
Поставя се за самостоятелно изпълнение от учениците, като при необходимост учителят помага.
5 задача
Учителят поставя въпрос за таблицата, която трябва да се използва при създаването на отчета. Самото изпълнение на задачата се прави самостоятелно от учениците.
6 задача
Учителят обръща внимание, че при изпълнението на задачата ще се използва една от заявките за изчисления, които се създадоха предния час. Учениците изпълняват самостоятелно задачата, като при необходимост им се помага.
7 задача
Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като коментира възможните опции.
8 задача
Учителят демонстрира изпълнението на задачата, като прави необходимите коментари, започвайки от отварянето на секцията
Report Footrer.
9 задача
Учителят коментира, че при отчетите за разлика от формите, след промяната на заявка не е необходимо отчета да се създава отново. Насочва вниманието на учениците към редактиране на заявката с цел добавяне на необходимите полета за изпълнение на задачата.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню