Информационни технологии за 10 клас


Отиване към съдържанието

12 учебен час

Разпределение

Урок 12
1 задача
Учениците се запознават сами със заданието. След това учителят поставя контролни въпроси, като:

  • Колко души е общо персонала в автомивката?
  • С колко клетки за измиване на автомобилите разполага автомивката?
  • Как се приема автомобил за измиване?

2 задача
Задачата се изпълнява колективно, като учителят определя различни ученици да прочитат различните принципи. След запознаването с принципи, учителят с помощта на учениците припомня в базата данни за кафенето как този принцип е бил изпълнен.
3 задача
Учениците разглеждат самостоятелно таблиците в рамките на 3-4 минути.
4 задача
Задачата се изпълнява колективно, като учителят поставя въпросите и учениците отговарят. Тук при аргументирането на отговорите трябва да се прави препратка към основните принципи от задача 2.
Очаква се да бъдат формулирани следните отговори:

  • Кои от таблиците са необходими за създаването на система за автомивката?

Клиенти - 2, тъй като за ключово поле може да бъде избран номера на автомобила
Обслужване - 2, в която трябва да се свърже номера на поръчката с услугата
Поръчки - 1, в която се пази базисна информация за поръчката
Служители, Вид автомобил, Марки автомобили, Услуга

  • Кои полета от таблиците трябва да бъдат ключови?

Клиенти - 2: Car; Обслужване - 2: няма ключово поле; Поръчки - 1: ID_order; Служители: ID_personal; Вид автомобил: ID_type; Марки автомобили: ID_model; Услуга: ID_service

  • Какви връзки и от какъв тип трябва да се направят между таблиците, за да се изпълнят изискванията на заданието?


  • Защо информацията за марките автомобили е в отделна таблица?

Марките автомобили се повтарят, но са ограничен брой.

  • За кои таблици трябва предварително да са въведени данни в други таблици?

Клиенти - 2: за полетата Type_car и Car;
Поръчки - 1: за полетата
Clients и Personal

  • За кои полета в някои таблици, стойностите ще се избират от предварително въведен списък, който няма да се съхранява в отделна таблица?

В таблицата Поръчки -1 за полето Cell стойностите ще се избират от списък, който е номерата на клетките, тъй като те са само 4.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню